I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מחיקת תביעה על הסף, מתי? 

בית המשפט מחק תביעה על הסף. 

 

 

פסק דין

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
ת"א 32392-03-20 פרסיקו ואח' נ' קלצ'קי ואח'

החלטה
1. האם יש מקום להמשך ההליכים בתביעה למתן צו עשה בתיק זה?


שאלה זו עלתה ביוזמת בית המשפט על רקע טענות ועמדות הצדדים בדיון מיום 3.12.2020 . 

התובעים הגיבו בכתב, נתבעים 2-4 השיבו. ביני לביני נתבע 1 הגיש בקשה למחיקת התביעה
נגדו, בין היתר, בטענה למיצוי הסעד. התובעים הגיבו לבקשה )ראו; בקשות 13 ו- 14 .)
תלויה ועומדת גם בקשת נתבע 5 לסילוק התביעה נגדו )בקשה מס' 6 .)

 

ההליכים ברקע


2. התובעים בעלים של דירת גן בבניין בן חמש דירות ברחוב בן יהודה 34 הרצליה )להלן:
"הדירה"( הגישו תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים 1-5 לפעול על חשבונם לתיקון
יסודי של חיפוי החוץ של הבניין, על דרך ביצוע עבודות החיפוי מחדש בכל חזיתות הבניין.
זאת בטענה לליקויי בעבודות חיפוי החוץ, היפרדות אריחי החוץ ונפילתם וקיומה של סכנה
בטיחותית.


3. נתבעים 2-4 הם בעלי דירות בבניין בו מצויה דירת התובעים. נתבעים 1 ו- 5 אינם בעלים
של דירות בבניין. נתבע 1 הוא מי שהיה הבעלים של דירת התובעים אותה מכר בשנת 2010
למי שמכר לתובעים בשנת 2013 את הדירה. נתבע 5 הוא מי שהיה בעלים של דירה בבניין
אותה מכר לפני זמן לדייר אחר )שלא נתבע במסגרת התביעה.


4. על פי כתב התביעה בניית הבניין הסתיימה בשנת 2009-2010 )טופס 4 ניתן לבניין בשנת
2009 . תעודת גמר לבניין ניתנה בשנת 2010 (. דירת התובעים נמכרה לקונה הראשון בהתאם
להסכם מכר מיום 24.8.2010 . הקונה הראשון מכר את הדירה לתובעים בהתאם להסכם
מכר מיום 14.7.2013 .


5 . התובעים טוענים בכתב התביעה כי הליקויים בחיפוי החיצוני של הבניין התגלו להם
לראשונה בשנים 2015-2016 וכי הם הבחינו בהתנתקות אריחי החוץ בשנת 2017 .

6 . התביעה נגד נתבעים 1-5 )חלקם בעלי דירות בבניין וחלקם מי שהיו בעלי דירות בבניין(
מוגשת בעילה נזיקית - בטענה להיות הנתבעים היזמים של בניית הבניין, מי שבנו בעצמם
את הבניין והתקשרו עם קבלן מבצע לבנייתו והאחראים בשל כך כלפי התובעים בגין
ליקויים בעבודות, וכן בטענה להיות הנתבעים "מוכר" כהגדרתו בחוק המכר )דירות(
תשל"ג- 1973 )להלן: "חוק המכר-דירות"( ולאחריותם כלפי התובעים מכוח תקופת
האחריות הקבועה בחוק המכר - דירות שהינה, על פי פריט 9 לתוספת - 10 שנים לגבי חיפוי
אריחי החוץ.

7 . מקרא כתב התביעה מלמד כי ביסוד התביעה טענות התובעים נגד נציגות דיירי הבית
המשותף ונתבע 2 העומד בראשה, אשר התעלמה מפניות התובעים, פטרה את יזמי הבניין
)נתבעים 1-5 ( מאחריות לליקויים בחיפוי אריחי החוץ והחליטה בהתאם להודעה בדוא"ל
מיום 23.6.2019 )נספח 8 לכתב התביעה( לבצע תיקון נקודתי וקוסמטי של אריחי החוץ,
תחת החלפת המעטפת כולה כדרישת התובעים הנסמכים על הצעת מחיר מטעם א.ד דגמי
מיום 15.8.2019 )נספח 9 לכתב התביעה(.

8 . בכתב תשובה שהגישו התובעים )הכולל גם תגובה לבקשות נתבעים 2-5 בכתב ההגנה
לסילוק התביעה על הסף( טוענים התובעים, בין היתר, כי הנתבעים 2-4 בכובעם כבעלי
דירות בבניין עושים שימוש בכובעם כנציגות הבניין על מנת להתחמק מאחריות ולא עושים
דבר לטיפול בליקויי והם מצרפים חוות דעת מומחה לתמיכת טענותיהם לכשל בעבודות
חיפוי החוץ והצורך בביצוע מערכת חיפוי חדשה.

9 . בישיבת בית המשפט מיום 3.12.2020 הסכימו ארבעה מתוך חמישה מבעלי הדירות בבניין
)נתבעים 2-4 והדייר שרכש את דירת נתבע 5 ( להחלפת חיפוי החוץ של הבניין כולו בהתאם
להצעת "שילר" מיום 2.8.2020 ולתשלום חלקם בעלות העבודות. התובעים לאחר בחינת
הצעת "שילר" והודעה בכתב שהגישו ביום 26.11.2020 , הודיעו על הסכמתם להחלפת
מעטפת החוץ של הבניין באמצעות "שילר", כפוף להבהרות שביקשו בנוגע לאופן ביצוע
העבודות ודרישתם לקבל חוות דעת מומחה בין משילר, ובין באמצעות בעל מקצוע שימונה
על ידי בית המשפט או שיוסכם על ידי הצדדים לגבי אופן ביצוע העבודות והגורם לכשל.
התובעים אף אישרו בהודעתם מיום 26.11.2020 כי הם נכונים לשאת במימון ביניים של
מחצית בלבד מחלקם בעלות העבודות ) 16% במקום 32% .)

10 . במקביל לתביעה בתיק זה ולאחר הגשתה, הגישה נציגות הבית המשותף )שאיננה צד להליך
בתיק זה( תביעה למפקחת על רישום המקרקעין, לחיוב התובעים לשאת בתשלום מלוא חלקם בהוצאות הבית המשותף הכרוכות בהחלפת מעטפת חיפוי החוץ ) 32% ( מכוח סעיף
58 )א( לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 .

11 . התקיים דיון בפני המפקחת על רישום המקרקעין ביום 7.12.2020 במסגרתו הסכימו
הצדדים להליך לבוא בדברים לאחר כינוס אסיפת בעלי הדירות וכי ככל ולא תהיינה הבנות
יוגש כתב תביעה מתוקן במסגרתו יתבקש לחייב את התובעים בתשלום חלקם בעלות
העבודות בהתאם לתקציב שייקבע באסיפה.

12 . ביום 17.12.2020 התקיימה אסיפת בעלי הדירות, בה נכח עו"ד מטעם התובעים.
באסיפה התקבלה בדעת רוב החלטה לבצע עבודות שיפוץ מעטפת חיפוי החוץ של הבניין
בהתאם לחלופה השנייה בהצעת "שילר" וכן הצעה לתכנון ופיקוח על העבודות של המהנדס
לבני. כל זאת בעלות כוללת בסך של 471,393 ₪. עוד הוחלט באסיפה כי הכספים בגין עלות
העבודות והפיקוח ייגבו מידית מבעלי הדירות בבניין, כדי חלקם היחסי.

13 . התובעים, למקרא פרוטוקול אסיפת הדיירים ובקשתם לתיקון פרוטוקול האסיפה )צורפו
להודעת התובעים מיום 29.12.2020 ( הסתייגו מהחלטת אסיפת בעלי הדירות וטענו,
בתמצית, כי הסכומים בהצעה לביצוע העבודות שהתקבלה באסיפה אינם סופיים ויש
לגבות את ההצעה בחוות דעת.

14 . ביום 5.1.2021 הגישה נציגות הבית המשותף למפקחת על רישום המקרקעין כתב תביעה
מתוקן במסגרתו התבקש לחייב את התובעים בתשלום חלקם היחסי בהוצאות החלפת
מעטפת אריחי החוץ בסך 173,272 .₪

15 . התובעים הגישו תגובה למפקחת על רישום המקרקעין במסגרתה התנגדו לתיקון כתב
התביעה, אולם הודיעו שהם מסכימים לבצע את תיקון הליקויים בחיפוי החוץ של הבניין
באמצעות "שילר", כפוף לקבלת חוות דעת מומחה בנוגע להיקף העבודות ועלותם, וכן שהם
מסכימים לקבל את סמכותה של המפקחת לפי סעיף 58 א לחוק המקרקעין, מסכימים
"לקבל את חברת שילר" המוצעת ע"י הנציגות ואף מסכימים להשתתף בעלות המבוקשת
בכפוף לחוות דעת מוסכמת )ראו; סעיפים 4 , 6 ו- 16 לתגובת התובעים בפני המפקחת -
צורפה לתשובת נתבעים 2-4 להודעת התובעים.

 

דיון

16 . בחנתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות, בדיון ובהודעות ובתגובות שהוגשו בכתב והגעתי
למסקנה כי הסעד המבוקש בכתב התביעה בתיק זה מוצה ויש להורות על מחיקת התביעה.
אבהיר טעמיי;

17 . התביעה הוגשה על ידי התובעים כתביעה לצו עשה המורה לנתבעים לפעול להחלפת חיפוי
החוץ של הבניין )ראו; סעיף 48 לכתב התביעה(. זאת לאחר, על פי הנטען בכתב התביעה,
שנציגות הבית המשותף החליטה לבצע טיפול נקודתי באריחי החוץ, חלף החלפתם.

18 . גם אם התובעים מבססים את עילת התביעה שלהם נגד הנתבעים על חוק המכר - דירות
ובעילה נזיקית, ומבלי להידרש לבחינת עילות התביעה לגופן, הסעד המבוקש בכתב
התביעה מוצה והפך לתיאורטי, לאור הסכמת נציגות הבית המשותף וכל חמשת בעלי
הדירות בבניין )נתבעים 2-4 , קונה דירת נתבע 5 ואף התובעים עצמם( לביצוע עבודות
להחלפת כל חיפוי אריחי החוץ באמצעות מבצע קונקרטי - "שילר", בכובעם כדיירי הבניין.
הסכמת כל בעלי הדירות בבניין לדרך ביצוע זו של העבודות מעוגנת בפרוטוקול הדיון מיום
3.12.2020 , בהודעת התובעים מיום 26.11.2020 )בקשה 11 .)

19 . למעלה מזה, באסיפת בעלי הדירות בבניין מיום 17.12.2020 התקבלה החלטת רב של בעלי
הדירות להחלפת מעטפת חיפוי החוץ של הבניין בהתאם לאחת מחלופות הצעת מחיר של
"שילר" ובפיקוח מהנדס ולחיוב כל בעלי הדירות לשאת בעלויות העבודות כדי חלקם
במקרקעין. התובעים, כפי העולה מהודעתם מיום 29.12.20 ומבקשתם לתיקון פרוטוקול
אסיפת הדיירים, נכונים לבצע את תיקון הליקויים בחיפוי החוץ באמצעות "שילר", אם כי
טוענים שהצעת מחיר של שילר אינה מציגה סכום סופי ודורשים לקבל חוות דעת מומחה
שתבחן את אופן ביצוע העבודות והגורם לנשירת האריחים.

20 . במצב דברים זה, כאשר קיימת הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין, כולל של התובעים
להחלפת כל מעטפת חיפוי של הבניין באמצעות "שילר" בכובעם כבעלי דירות בבניין
ומוצגת החלטת רוב של אסיפת בעלי הדירות בבניין המאשרת ביצוע עבודות אלה במימון
בעלי הדירות, מתייתר הלכה למעשה הצורך בהמשך בירור התביעה בתיק זה.

21 . שהרי התביעה בתיק זה היא תביעה למתן צו עשה לביצוע אותן עבודות. גם אם לתובעים
עילת תביעה נפרדת לחיוב נתבעים 1-5 בהחלפת חיפוי החוץ, משהתובעים מסכימים
שהעבודות מושא הסעד המבוקש בתיק זה יבוצעו באמצעות בעלי הדירות בבניין, מתייתר
הצורך בהמשך בירור התביעה לצו עשה בהליך זה. זאת מבלי לגרוע מטענות התובעים
ומזכותם לנקוט בהליכים המתאימים, ככל שימצאו שיש בכך צורך, לאחר ביצוע העבודות
ובגין עלותן.

22 . אזכיר; ביסוד התביעה, למקראה, עמדה טענת התובעים כי נציגות הבית המשותף החליטה
על תיקון "נקודתי וקוסמטי" של אריחי החוץ, תחת החלפת המעטפת כולה כדרישת
התובעים. משנציגות הבית המשותף קיבלה ביום 17.12.2020 החלטת רוב ולפיה המעטפת
כולה תוחלף בהתאם להצעה קונקרטית של קבלן מבצע שהתובעים מסכימים לה עקרונית,

מתייתר הצורך, גם אליבא התובעים בכתב התביעה, בהמשך בירור הליך זה. בפרט כלפי
נתבעים 2-4 שבכובעם כבעלי דירות בבניין נתנו הסכמתם להחלפת כל המעטפת, וביתר
שאת כלפי נתבעים 1 ו- 5 שחדלו מלהיות בעלי דירות בבניין.

23 . את טענת התובעים לכך שהסעד הנתבע בתיק זה לא מוצה עד לביצוע העבודות בפועל, לא
ניתן לקבל.

24 . עיון בתגובת התובעים למפקחת על רישום המקרקעין מלמדת כי התובעים מסכימים
לביצוע עבודות החלפת מעטפת חיפוי החוץ באמצעות "שילר" וכי אין למעשה מחלוקת
בשאלת מימון עלות העבודות. כל בעלי הדירות, לרבות התובעים, הסכימו לשאת במימון
חלקם בעבודות. בבניין 5 בעלי דירות. נתבעים 2-4 ורוכש דירת נתבע 5 נתנו הסכמתם
בפרוטוקול הדיון מחודש דצמבר לכך וכן באסיפת בעלי הדירות. התובעים, אף הם,
הסכימו בתגובתם למפקחת בעקבות תיקון כתב התביעה שהוגש נגדם באותו הליך, לשאת
במימון חלקם בעבודות, תוך שמירת התובעים טענותיהם.

25 . כאמור, נציגות הבית המשותף הגישה למפקחת על המקרקעין כתב תביעה מתוקן לחיוב
התובעים בתשלום חלקם היחסי בהוצאות החלפת מעטפת אריחי החוץ בהתאם להצעת
שילר כולל פיקוח בסך 173,272 ₪, וזאת בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין. בתגובה
הודיעו התובעים, לצד התנגדותם לתיקון התביעה, כי הם מסכימים לביצוע עבודות החלפת
חיפוי החוץ באמצעות "שילר", לקבל את סמכות המפקחת לפי סעיף 58 )א( לחוק
המקרקעין ולהשתתף בעלות המבוקשת, כפוף להמצאת חוות דעת מוסכמת והסכמות
שגובשו בדיון בפני המפקחת )ראו סעיף 6 לתגובת התובעים בפני המפקחת צורפה להודעת
נתבעים 2-4 מיום 31.1.2021 .)

26 . סעיף 58 )א( לחוק המקרקעין קובע "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות
להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי
דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות
שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר...".
משהתובעים הודיעו למפקחת על רישום המקרקעין במסגרת תביעת הנציגות נגדם כי הם
מסכימים לסמכותה על פי סעיף 58 )א( לחוק המקרקעין וכן להשתתף בעלות המבוקשת,
שאלת מימון עלות העבודות אינה נדרשת עוד לצורך המשך ברור התביעה בתיק זה אשר
הוגשה כתביעה לצו עשה ולא כתביעה כספית.

27 . לא נעלם מעיניי כי התובעים מתנים הסכמתם, בקבלת חוות דעת מומחה מוסכמת לגבי
היקף העבודות, עלות העבודות והגורם לכשל. שאלה זו תלויה ועומדת בפני המפקחת על
רישום המקרקעין ואין בה, כשלעצמה, להצדיק המשך ההליכים בתיק זה שעניינם צו עשה
לביצוע עבודות החלפת מעטפת חיפוי החוץ של הבניין אשר כל בעלי הדירות בבניין היום
מסכימים לביצוען בכובעם כדיירי הבניין ולתשלום חלקם בהוצאות העבודות.

28 . מלכתחילה על פי כתב התביעה כוונו חיצי התובעים נגד החלטת נציגות בעלי הדירות
לפתרון נקודתי חלף החלפת כל מעטפת החיפוי. עניין זה נרפא בהחלטת רב בעלי הדירות
מיום 17.12.2020 ובהסכמת התובעים לביצוע בדרך זו.

29 . ההלכות בנוגע לסילוק תביעה על הסף ידועות. עם זאת, בזהירות המתבקשת אני סבורה כי
במקרה זה ראוי ונכון לעשות שימוש בסמכותו של בית המשפט בסעיף 41 )א() 3 ( לתקנות
סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 )להלן: "התקנות"( ולהורות על מחיקת התביעה. באופן
זה תוגשם התכלית תקנה 5 לתקנות לקיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, תוך חיסכון
במשאבי זמן ועלויות ומניעת הכרעות סותרות.

30 . אין באמור לגרוע מטענות התובעים נגד הנתבעים. אלה שמורות לתובעים אשר בטוחני כי
ייטיבו לכלכל את צעדיהם.


31 . התביעה נמחקת.

32 . משבית המשפט הוא שיזם את שאלת מחיקת התביעה, אין צו להוצאות.

33 . לאור התוצאה שהגעתי, לא אדרש לבקשות נתבעים 1 ו- 5 לסילוק התביעה על הסף נגדם.
ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021 , בהעדר הצדדים.      

משרד עורכי דין עזורי - רובין

         נחל שורק 24 מודיעין | אבן גבירול 129 תל אביב

טל: 054-8108888

פקס:08-6389494